ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Deklaracja dostępności

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej podmiotu.

Data publikacji strony internetowej: ….

Data ostatniej dużej aktualizacji: ….

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

– część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo
– mapy są wyłączone z obowiązu dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest … ,adres poczty elektronicznej ……. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 347 04 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach

ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Jagiellońskiej. Drzwi jednoskrzydłowe dostosowane są do osób z niepełnosprawnością ruchową, próg w drzwiach wejściowych nie wyższy niż 2 cm. Przed wejściem znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych aby zlikwidować różnice poziomów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00.

Dostępność parkingu

Przy budynku od ul. Jagiellońskiej 72 wyznaczono jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są dostępne na terenie parkingu Zarządu. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka osoby niepełnosprawnej z miejsca parkingowego.

Dostępność budynku

Budynek zarządu nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Zarządu istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika sekretariatu zlokalizowanego na II kondygnacji budynku Zarządu lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 41 347 04 71.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku

Zgórsko 124, 26 – 052 Nowiny

Dostępność wejścia

Do wejścia głównego budynku RDW Zgórsko prowadzi chodnik wykonany z kostki brukowej i krawężnika betonowego o szer. ok 1,0 m. Wysokość krawężnika chodnika od poziomu nawierzchni bitumicznej parkingu wynosi ok. 12 cm. Nawierzchnia chodnika przed wejściem głównym posiada nachylenie podłużne ok. 2 %. Główne wejście do obiektu znajduje się od strony wschodnio-południowej. Teren działki opada w kierunku wschodnio-południowym. Wejście do budynku RDW Zgórsko odbywa się poprzez schody wykonane z kostki brukowej oraz obrzeży palisadowych. Szerokość spocznika schodów wynosi 160 cm ( wymiary spocznika 160 cm x 287 cm) , spocznik ten jest częściowo zadaszony daszkiem o wymiarach 100 cm x 230 cm usytuowanym nad głównych wejściem. Wycieraczka stalowa zamontowana jest w poziomie nawierzchni spocznika. Drzwi wejściowe przeszklone o wym. 105 cm. Wiatrołap posiada wym. 205 x 195 cm. Wejście do budynku jest oświetlone przez zamontowaną oprawę oświetleniową zewnętrzną nie powodującą zjawiska olśnienia.

Dostępność parkingu.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku posiada 10 wydzielonych miejsc postojowych przeznaczonych dla interesantów zlokalizowanych na parkingu o nawierzchni bitumicznej usytuowanych w najbliższej odległości ok. 15 m od budynku. RDW Zgórsko nie posiada natomiast wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność budynku.

Obecnie budynek Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Parter budynku przeznaczony został w większości pod wyposażenie archiwum, pozostałe pomieszczenia w ilość dwóch sztuk znajdujące się na tym poziomie wymagają przeprowadzenia remontu generalnego na skutek ich zalania wodą w poprzednich latach. Dostęp do pierwszego piętra na którym usytuowane są stanowiska pracownicze odbywa się wyłącznie poprzez schody wewnętrzne żelbetowe wykończone płytkami ceramicznymi, stanowiące barierę architektoniczną.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obwód Drogowy w Zgórsku

Zgórsko 124, 26 – 052 Nowiny

Dostępność wejścia

Do wejścia głównego części budynku przeznaczonej dla OD Zgórsko podobnie jak do części zajmowanej przez RDW Zgórsko prowadzi chodnik wykonany z kostki brukowej i krawężnika betonowego o szer. ok 1,0 m. Wysokość krawężnika chodnika od poziomu nawierzchni bitumicznej parkingu wynosi ok. 12 cm. Nawierzchnia chodnika przed wejściem głównym posiada nachylenie podłużne ok. 2 %. Główne wejście do obiektu znajduje się od strony wschodnio-południowej. Teren działki opada w kierunku wschodnio-południowym. Wejście do budynku OD Zgórsko odbywa się poprzez schody wykonane z kostki brukowej oraz obrzeży palisadowych. Szerokość spocznika schodów wynosi 160 cm ( wymiary spocznika 160 cm x 220 cm) , spocznik ten jest częściowo zadaszony daszkiem o wymiarach 100 cm x 230 cm usytuowanym nad głównych wejściem. Wycieraczka stalowa zamontowana jest w poziomie nawierzchni spocznika. Drzwi wejściowe przeszklone o wym. 105 cm. Wiatrołap posiada wym. 205 x 180 cm. Wejście do budynku jest oświetlone przez zamontowaną oprawę oświetleniową zewnętrzną nie powodującą zjawiska olśnienia.

Dostępność parkingu.

Obwód Drogowy w Zgórsku posiada wspólnie z Rejonem Dróg Wojewódzkich 10 wydzielonych miejsc postojowych przeznaczonych dla interesantów zlokalizowanych na parkingu o nawierzchni bitumicznej usytuowanych w najbliższej odległości ok. 15 m od budynku. Parking nie posiada natomiast wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność budynku.

Obecnie budynek Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku oraz Obwodu Drogowego w Zgórsku nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Część parteru budynku przeznaczone jest na pomieszczenia Obwodu Drogowego w Zgórsku. Dostęp do niego dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest ograniczony przez brak pochylni przy schodach wejściowych, natomiast na ciągach komunikacyjnych parteru nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obwód Drogowy w Łopusznie

ul. Zakładowa 1, 26 – 070 Łopuszno

Dostępność wejścia

Do wejścia głównego budynku OD Łopuszno prowadzi chodnik wykonany z kostki betonowej o szerokości 1,50 m ograniczony krawężnikiem betonowym od strony drogi dojazdowej, którego wysokość od poziomu nawierzchni jezdni wynosi 12 cm. Spadek podłużny chodnika na dojściu do schodów wynosi ok. 2 %. Główne wejście do budynku biurowego znajduje się od strony wschodniej i wejście do niego odbywa się poprzez schody z dwustronnym dojściem do spocznika przy wejściu głównym. Po obu stronach spocznika schody o konstrukcji żelbetowej posiadają 9 stopni, wyłożone są płytkami typu gres, głębokość stopni wynosi 35 cm , wysokość 15 cm a szerokość mierzona między barierami 120 cm. Spocznik o wymiarach szer. 130 cm, długość 260 cm z wbudowaną wycieraczką stalową w poziomie posadzki. Spocznik zadaszony jest na całej powierzchni daszkiem usytuowanym nad drzwiami wejściowymi. Schody i spocznik zabezpieczone są barierami stalowymi o wys. 110 cm wyłożonymi drewnem. Drzwi wejściowe o szerokości 90 cm całkowicie zabudowane wykonane są z drewna i posiadają próg drewniany o wysokości 8 cm powyżej posadzki spocznika. Wiatrołap posiada wymiary 180cm x 250 cm. Wewnątrz budynku posadzka w pomieszczeniach biurowych, korytarzach, łazienkach z WC i wiatrołapie wykonana jest na jednym poziomie. Schody i wejście do budynku jest oświetlone przez zamontowaną oprawę oświetleniową zewnętrzną nie powodującą zjawiska olśnienia. Różnica wysokości między nawierzchnią chodnika a spocznikiem przy drzwiach wynosi ok. 150 cm.

Dostępność parkingu.

Obwód Drogowy w Łopusznie posiada 7 wydzielonych miejsc postojowych przeznaczonych dla interesantów zlokalizowanych na parkingu o nawierzchni bitumicznej usytuowanych w najbliższej odległości ok. 20 m od budynku. Obwód Drogowy nie posiada natomiast wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność budynku.

Obecnie budynek Obwodu Drogowego w Łopusznie nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Parter budynku położony jest na wysokości ok. 150 cm powyżej przyległego terenu. Dostęp do parteru na którym usytuowane są stanowiska pracownicze odbywa się wyłącznie poprzez schody zewnętrzne stanowiące barierę architektoniczną. Brak rampy dojazdowej lub podnośnika (windy) powoduje brak dostępu lub bardzo ograniczony dostęp dla osób z niesprawnościami.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obwód Drogowy w Pińczowie

ul. Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów

Dostępność wejścia.

Do wejścia do budynku Obwodu Drogowego Pińczów prowadzi chodnik wykonany z kostki brukowej i krawężnika betonowego o szer. ok 1,8 m. Wysokość krawężnika chodnika od poziomu nawierzchni bitumicznej parkingu wynosi ok. 8 cm. Nawierzchnia chodnika przed wejściem posiada nachylenie podłużne ok. 2 %. Wejście do obiektu znajduje się od strony zachodniej. Teren działki opada w kierunku południowym. Wejście do budynku OD Pińczów odbywa się poprzez schody żelbetowe wyłożone płytkami ceramicznymi. Schody posiadają sześć stopni od strony północnej i siedem od strony południowej oraz spocznika schodów o wymiarach 135 cm x 200 cm . Schody i spocznik jest zadaszony daszkiem o wymiarach 160 cm x 740 cm usytuowanym nad głównych wejściem. Wycieraczka stalowa zamontowana jest w poziomie nawierzchni chodnika od strony południowej. Drzwi wejściowe przeszklone o wym. światła 95 cm. Bez wiatrołapu. Wejście do budynku jest oświetlone przez trzy punktowe źródła światła niepowodujące zjawiska olśnienia.

Dostępność parkingu.

Obwód Drogowy W Pińczowie posiada 9 wydzielonych miejsc postojowych przeznaczonych dla interesantów zlokalizowanych na parkingu o nawierzchni bitumicznej usytuowanych w najbliższej odległości najbliższe ok. 5 m od budynku. OD Pińczów nie posiada natomiast wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

Dostępność budynku.

Obecnie budynek Obwodu Drogowego w Pińczowie nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Parter budynku położony jest na wysokości 1,0 m nad powierzchnią parkingu, przez co schody stanowią barierę architektoniczną. Dostęp do niego dla osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi jest ograniczony przez brak pochylni przy schodach wejściowych, natomiast na ciągach komunikacyjnych parteru nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie

Ul. Radzików 34, 28-200 Staszów

Dostępność wejścia

Wejścia do budynku nie spełniają wymagań – obecnie nie są przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych, szerokości drzwi w pomieszczeniach budynku do szerokości min. 0,9m mierzonej w świetle ościeżnicy.

Dostępność parkingu

Brak stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą utwardzone dojścia.

Dostępność budynku

Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obwód Drogowy w Staszowie

Ul. Radzików 34, 28-200 Staszów

Dostępność wejścia

Wejście do budynku nie spełnia wymagania dla osób niepełnosprawnych, próg na wejściu do budynku.

Dostępność parkingu

Brak stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą utwardzone dojścia.

Dostępność budynku

Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obwód Drogowy w Nowej Słupi

Ul. Chełmowa 11, 26-006 Nowa Słupia

Dostępność wejścia

Wejście do budynku nie spełnia wymagania dla osób niepełnosprawnych, progu na wejściu do budynku. Wejście znajduje się na półpiętrze na wysokości od poziomu terenu około 2,0 m, brak pochylni dojazdowej do wejścia do budynku.

Dostępność parkingu

Brak stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą utwardzone dojścia.

Dostępność budynku

Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obwód Drogowy w Ćmielowie

Jastków 5, 27-440 Ćmielów

Dostępność wejścia

Wejścia do budynku całkowicie przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne

Dostępność parkingu

Jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność budynku

Budynek w zakresie niezbędnym przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obwód Drogowy w Tempoczowie

Tempoczów Kolonia, 28-530 Skalbmierz

Dostępność wejścia

Wejście do budynku nie spełnia wymagania dla osób niepełnosprawnych, progu na wejściu do budynku. Wejście znajduje się na półpiętrze na wysokości od poziomu terenu około 2,0 m, brak pochylni dojazdowej do wejścia do budynku.

Dostępność parkingu

Brak stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą utwardzone dojścia.

Dostępność budynku

Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.