ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Mapy akustyczne

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach prezentuje strategiczne mapy hałasu sporządzone dla odcinków dróg wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego o średnio dobowym natężeniu ruchu (SDR) przekraczającym 8219 pojazdów na dobę, co odpowiada 3 mln pojazdów w ciągu roku.

Zakres przeprowadzonych analiz oraz zawartość tematyczna opracowania wynika z zapisów Art. 117a. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2556 z późniejszymi zmianami) oraz z Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

W ramach strategicznych map hałasu przedstawiono m.in. zakresy poziomów emisji, imisji i wrażliwości akustycznej obszarów, ale także poziom przekroczeń wartości dopuszczalnych, określonych wskaźnikami LDWN i LN. Wskaźniki te zostały przyjęte i wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112) w celu ujednolicenia interpretacji stanu zagrożenia hałasem ze standardami obowiązującymi na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Z uwagi na fakt, iż wskaźniki LDWN i LN określone dla potrzeb wykonania strategicznych map hałasu dotyczą oceny długookresowej, wyników analiz wykonanych z ich użyciem nie powinno się porównywać i odnosić do wskaźników oceny krótkoterminowej w postaci LAeqD i LAeqN.

Opracowanie zawiera:

1. Strategiczne mapy hałasu dla dróg wojewódzkich w województwie świętokrzyskim o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie
2. Sprawozdanie z badań hałasu pochodzącego od dróg
3. Strategiczne mapy hałasu dla dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w województwie świętokrzyskim w roku 2022 – streszczenie w języku niespecjalistycznym
4. Strategiczne mapy hałasu dla dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w województwie świętokrzyskim w roku 2022 – część graficzna

Opracowanie do pobrania