ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

E-faktury

Dane do wystawiania faktur:

Nabywca: Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, NIP: 959 – 15 – 06 – 120

Odbiorca/Płatnik: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25 – 602 Kielce

Faktury należy dostarczać do siedziby Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Podstawa prawna: Ustawa z 5 września 2016r. (Dz.U. poz. 1454) wprowadzająca od 1 stycznia 2017r. obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.

e-Faktury

Na podstawie ustawy z dn. 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. poz. 2191) Wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy PEF.

Nazwa skrzynki : Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Skrócona nazwa skrzynki: Świętokrzyski Zarząd Dróg Woje
Typ numeru PEPPOL: NIP
Numer PEPPOL: 9590830172

Administratorem Danych Osobowych, przetwarzanych na platformie jest Minister Rozwoju (minister właściwy do spraw gospodarki). Dane osobowe zgromadzone na platformie są przetwarzane w celu zapewnienia sprawności i rzetelności elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych. Administrator może publikować w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadkach określonych w art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 133 z 06.05.2014, str. 1), dane osobowe zgromadzone w związku z fakturowaniem elektronicznym w zamówieniach publicznych, w zakresie niezbędnym do zapewnienia przejrzystości i rozliczalności oraz z poszanowaniem zasady ochrony prywatności.

Polityka prywatności