ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Informacje

Podstawowe informacje o jednostce
ŚZDW w Kielcach jest wojewódzką jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, wykonującą zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.

Jednostka działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j.);
2) ustawy z dnia 5 czerwca I998r. o samorządzie województwa (Dz.U.2019.512 t.j.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 t.j.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.);
5) ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U.2018.203 t.j.);
6) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.);
7) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.)
8) Statutu;

Nadzór nad działalnością ŚZDW w Kielcach sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, przy pomocy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Siedzibą Jednostki jest miasto Kielce. Terenem działania ŚZDW w Kielcach jest województwo świętokrzyskie.

Przedmiot działania
Zarząd zajmuje się utrzymaniem dróg wojewódzkich służących do obsługi ruchu kołowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Do zadań ŚZDW nalężą miedzy innymi:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
2) opracowywanie projektów planów finansowania budów dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3) pełnienie funkcji inwestora;
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
5) decydowanie o ostatecznej lokalizacji przystanków komunikacyjnych,
6) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
7) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opiat i kar pieniężnych;
9) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
10) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
11) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
12) sprawowanie nieodpłatnego i trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym;
13) wydawanie zgodnie z ustawą zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opiat i kar pieniężnych;

Drogi wojewódzkie
Sieć dróg wojewódzkich, która jest w zarządzie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach liczy 1050,798 km (stan na 31.12.2021r) i jest na niej zlokalizowanych 160 obiektów mostowych oraz przepusty drogowe. Bezpośredni nadzór nad drogami sprawują pracownicy dwóch Rejonów Drogowych: Zgórsko oraz Staszów, którym podlega 7 Obwodów Drogowych.

ŚZDW w Kielcach zatrudnia 149 osób.