ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Konta bankowe

Nazwa rachunku Numer rachunku Operacje na rachunku
Rachunek bieżący 57 102 026 290 000 900 000 000 000 Wydatki budżetowe
Dochody budżetowe 62 102 026 290 000 900 000 000 000 Wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczania urządzeń obcych w pasie drogi, wpłaty odszkodowań, opłaty za przejazdy ponadnormatywne, kary umowne, wpływy ze sprzedaży, odsetki, należności wynikające z wyroków sądowych
Depozyty – Gwarancje umów 23 102 026 290 000 900 000 000 000 Wpłaty zabezpieczeń należytego wykonania umów, kaucje
Depozyty – Wadia 18 102 026 290 000 900 000 000 000 Wpłaty wadiów