ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km

flaga polski i godło

Nazwa zadania:  „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km”

Informacja o finansowaniu: zadanie finansowane z budżetu państwa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość zadania:

Całkowita wartość zadania: 115 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania : 57 330 000,00 zł

Data podpisania umowy: 13.07.2023r.

Krótki opis zadania:

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie miasta i gminy Sandomierz.  Teren, na którym powstać ma przedmiotowa droga (ul. Lwowska – bis), przebiega przez podmiejski obszar miasta Sandomierz. Trasa drogi wytyczona została głównie wśród terenów niezabudowanych (nieużytki, pojedyncze pola uprawne i łąki). Projektowana droga zbliżać się będzie do zabudowy mieszkaniowej usytuowanej obecnie wzdłuż istniejącego układu komunikacyjnego (ulice: Portowa, Mostowa, Torowa, Retmańska, Prosta, Lwowska).

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja robót budowalnych.

W ramach prac przewiduje się:

 • budowę DW723 „Lwowska – bis” o dł. 1,6 km, droga klasy GP dwujezdniowa o przekroju 2/2 z opaskami zewnętrznymi.
 • budowę wiaduktów W2 nad ul. Portową (DG 372103T) i W3 nad ul. Torową (DG 372140T) i bocznicą kolejową;
 • odwodnienie korpusu drogi wojewódzkiej i pozostałych dróg ;
 • włączenie nowoprojektowanego odcinka w istniejący ślad DW 723 klasy Z poprzez wybudowanie węzła „B” (bez wiaduktu W4) wraz z 2 rondami na końcu każdej z łącznic.
 • przebudowę istniejącego śladu DW 723 od km 0+000 do km 0+736,54.
 • przebudowę odcinków dróg gminnych i wewnętrznych w niezbędnym zakresie (korekty wysokościowe, poszerzenia, budowa dróg dla pieszych, poprawa przejezdności pod obiektami inżynierskimi, itp.),
 • budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów (droga dla rowerów w miejscu braku dodatkowych jezdni), przejścia dla pieszych/rowerów w obrębie skrzyżowań
 • budowę dodatkowych jezdni umożliwiających obsługę przyległych działek,
 • budowę i przebudowę zjazdów,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych, hydrologicznych i innych; wraz z systemem zabezpieczeń/ przebudowy kolidujących urządzeń
 • budowę oświetlenia,
 • budowę kanału technologicznego,
 • rozbiórki istniejących elementów kolidujących z projektowaną drogą, tj. istniejących elementów dróg, oznakowania pionowego, sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z projektami branżowymi), istniejących ogrodzeń /budynków koniecznych do rozebrania
 • wycinkę drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia zieleni ;
 • nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę ekranów akustycznych typu „zielona ściana”, a na wiaduktach ekranów „przeźroczystych”,

Celem inwestycji jest:

 • uruchomienie i rozwój dróg o lepszych jednolitych parametrach technicznych,
 • zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu, a co za tym idzie skrócenie czasu podróży,
 • poprawa funkcjonowania lokalnego układu drogowego,
 • poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie wypadkowości oraz zredukowanie hałasu dzięki przeniesieniu ruchu tranzytowego na projektowaną drogę,
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w strefie oddziaływania drogi wojewódzkiej.