ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768

Nazwa zadania: Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T ) w systemie zaprojektuj-zbuduj

Informacja o finansowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Wartość finansowania:

Całkowita wartość zadania: 31 798 043,14 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu Państwa: 2 279 804,34 PLN

Krótki opis zadania:

Przedmiotem zadania było zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja robót budowalnych. Projekt realizowany w systemie zaprojektuj i zbuduj, zlokalizowany w powiecie jędrzejowskim na terenie gminy Jędrzejów.

Termin oddania do użytkowania to lipiec 2020.

Budowę obwodnicy m. Jędrzejów przewidziano jako dwa etapy:

– Etap I – budowę włączenia do drogi krajowej DK78 gdzie zastosowano skrzyżowanie w postaci ronda średniego wraz z odcinkami włączenia na wlotach do ronda.
– Etap II – pomiędzy Etapem I, a drogą wojewódzką nr 768 zaprojektowano nowy fragment drogi na dalszym odcinku zaprojektowano rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 768 zrealizowaną w korytarzu istniejącej drogi wojewódzkiej.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegała na poszerzeniu istniejącej jezdni do 7,0m i wyposażeniu jej w obustronną opaskę bitumiczną o szer. 0,5m, zatoki autobusowe z peronami oraz w jednostronny chodnik za rowem na terenie zabudowy. Rozbudową objęte zostały również skrzyżowania z drogami powiatowymi, gminnymi i wewnętrznymi, co wiązało się z korektą osi dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką nr 768 w obrębie skrzyżowania oraz w przypadku niektórych skrzyżowań z poszerzeniem jezdni głównej o pas do lewoskrętu. W ramach realizowanych robót zaprojektowano obiekt mostowy WD-1 nad linia kolejki wąskotorowej oraz przebudowano obiekt mostowy WD-2 nad linią LHS.

Na obu odcinkach zaprojektowano również roboty towarzyszące związane z budową kanalizacji, oświetlenia lub przebudową istniejącego uzbrojenia terenu, zaprojektowano również rozbiórki obiektów kolidujących z rozbudową.