ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766

 

flaga polski

Nazwa zadania: Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

Informacja o finasowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość finasowania:

Szacowana całkowita wartość zadania: 78 220 615,00 PLN

Wartość dofinasowania z budżetu państwa: 27 555 906,51 PLN

Data podpisania umowy: grudzień 2022r.

Krótki opis zadania:

Parametry techniczne obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 766:

Parametry techniczne jezdni obwodnicy:

 • droga klasy technicznej G
 • prędkość projektowa: teren zabudowany 50km/h, poza terenem zabudowanym 70km/h,
 • projektowane obciążenie nawierzchni 115 kN/oś,
 • przekrój poprzeczny: 1×2,
 • Spadki poprzeczne jezdni: daszkowy 2% na odcinku prostym, na łukach poziomym 5%, na skrzyżowaniach dostosowane do tarczy skrzyżowania,
 • szerokość jezdni głównej: 2×3,5m,
 • szerokość pasów ruchu na wlotach do projektowanych rond: 3,75m; szerokość pasów ruchu na wylotach z projektowanych ronda: 4,5m,
 • szerokość pobocza w pełnej konstrukcji nawierzchni: 0,5m,
 • szerokość poboczy utwardzonych przy jezdni głównej:1,25m,
 • szerokość ścieżki pieszo-rowerowej: 2,5m
 • minimalna szerokość projektowanego pasa drogowego 25 m.,
 • odwodnienie: rowy trapezowe trawiaste umocnione fragmentami, rowy infiltracyjne, przepusty, odcinki kanalizacji deszczowej, zbiornik infiltracyjny, skarpy robót ziemnych: 1:1.5, na odcinku w km 0+500÷0+700 pochylenie skarp rowów 1:2,5 – na tym odcinku skarpy trawiaste nieumocnione
  z uwagi na konieczność zapewnienia w tym miejscu zwierzętom odpowiednich warunków umożliwiających przejście przez jezdnię.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano wykonanie następujących zadań:

 • budowę południowej obwodnicy Morawicy wzdłuż DW 766 o dł. ok. 2,6km,
 • przebudowę odcinków istniejącej DW 766 na wlotach do projektowanego skrzyżowania typu rondo
  (do km isnt. DW 766 0+570.12 do km 1+970.00) wraz z budową skrzyżowania typu rondo
  z projektowaną obwodnicą Morawicy,
 • budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi wzdłuż projektowanego odcinka obwodnicy,
 • przebudowę odcinka DK 73 (od km 26+798 do km 27+130.95) w związku z budową skrzyżowania typu rondo z projektowaną obwodnicą Morawicy,
 • przebudowa odcinków dróg gminnych na skrzyżowaniach z projektowaną obwodnicą,
 • budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • budowę dodatkowych jezdni umożliwiających obsługę przyległych działek,
 • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
 • budowę stanowiska do ważenia pojazdów wraz ze stanowiskiem dla pojazdu kontroli ITD,
 • budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
 • budowę przepustów oraz rowów odwadniających, rowów infiltracyjnych, budowę zbiornika infiltracyjnego,
 • przebudowę sieci SN, NN wraz z budową oświetlenia w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • budowę kanału technologicznego,
 • korekta wysokościowa odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 524 w celu poprawy przejezdności po robotach związanych z budową kanału deszczowego,
 • rozbiórkę istniejącej stacji trafo, elementów dróg, oznakowania pionowego, sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z projektami branżowymi),
 • przebudowę sieci wodociągowej,
 • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
 • wycinkę drzew i krzewów (drewno stanowi własnością województwa świętokrzyskiego, istnieje możliwość odkupienia przedmiotowego drewna przez Wykonawcę Robót),
 • nasadzenie zieleni,
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonanie rozpoznania saperskiego i zapewnienie stałego nadzoru saperskiego wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;
 • po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne
  i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;
 • dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania;
 • wznowić/ustalić/wydzielić granice pasów drogowych dróg budowanych w ramach Inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających Inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii
  i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych;
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą
  z przyjętych rozwiązań;
 • Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania na czas budowy, a po zakończeniu budowy zaktualizowania dwustronnej tablicy informacyjnej wg. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  05.2021 r. w sprawie określenia działań inf. podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
 • Wykonawca dokona odbudowy osnowy geodezyjnej oraz stabilizacji pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych.

 

Cel inwestycji:

Celem głównym projektu pn. „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73” jest poprawa jakości infrastruktury drogowej i zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego na drodze wojewódzkiej nr 766 na terenie miejscowości Morawica. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację szeregu celów pośrednich projektu, do których należą:

 • oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych poprzez sprawny przepływ pojazdów;
 • zwiększenie przepustowości drogi;
 • poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego;
 • poprawa dostępności użytkowników drogi do sieci dróg krajowych i lokalnych;
 • poprawa komfortu podróżowania;
 • redukcja negatywnego oddziaływania szkodliwych składników emisji spalin, hałasu, drgań;
 • poprawa estetyki krajobrazu i wizerunku regionu,
 • podnoszenie walorów turystycznych,
 • pobudzenie przedsiębiorczości w województwie.