ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka

flaga polski

Nazwa zadania:

„Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka – budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów”.

Informacja o finasowaniu:

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok

Wartość finasowania:

Całkowita wartość zadania: 10 956 622,91 PLN
Wartość dofinasowania: 1 958 000,00 PLN

Krótki opis zadania:

Istniejące skrzyżowanie jest skrzyżowaniem czterowlotowym skanalizowanym. Wlot I i III stanowi DW nr 762 o przekroju dwujezdniowym. Występują dodatkowe pasy ruchu dla relacji skrętnych w prawo i w lewo.  Ulica Sitkówka (wlot II) stanowi ciąg drogi gminnej nr 000457T Sitkówka – Jaźwica do kopalni „Jaźwica”.  Dalszy ciąg ulicy Sitkówka za skrzyżowaniem z dr. woj. 762 (wlot IV) po stronie północnej stanowi ciąg drogi powiatowej nr 0379T do wojewódzkiego szpitala w Czerwonej Górze. W pobliżu skrzyżowania występuje zabudowa jednorodzinna, oraz produkcyjno-handlowa. W obrębie wlotów  II  i  IV  znajdują  się  również  dodatkowe jezdnie.  Dodatkowe jezdnie  po stronie zachodniej stanowią  uzupełnienie  istniejącego układu  komunikacyjnego,  zmienionego  w  wyniku  rozbudowy  drogi  ekspresowej  S7  wraz  z  węzłem  „Kielce Południe”.

Stan projektowany:

W zakresie w/w inwestycji  zostaną wykonane następujące roboty:

 • Roboty drogowe:

– budowa ronda turbinowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762,
– dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do przebudowywanego skrzyżowania,
– przebudowa istniejących zjazdów,
– przebudowa istniejących rowów drogowych,
– przebudowa przepustów drogowych,
– budowa urządzeń BRD
– wykonanie obsiewu trawą.

 • Przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej
 • Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej
 • Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej
 • Przebudowa istniejącej sieci gazowej
 • Budowa oświetlenia
 • Budowa odwodnienia
 • Rozbiórki obiektów budowlanych.

 

Parametry techniczne drogi wojewódzkiej 762

 • klasa drogi GP
 • prędkość miarodajna Vm = 80 km/h
 • kategoria ruchu KR5
 • szerokość pasa ruchu 3,50 m
 • szerokość jezdni 10,50 m
 • szerokość opaski bitumicznej 0,50 m
 • szerokość pobocza bitumicznego 1,50 m
 • szerokość pobocza gruntowego 0,75 – 1,50 m
 • szerokość chodnika 2,00 – 4,50m
 • szerokość ścieżki rowerowej 1,5 – 3,0 m

Zaprojektowano rondo turbinowe dwupasowe, z przyporządkowaniem relacji do poszczególnych pasów ruchu. Rondo turbinowe cechuje się uprzywilejowaniem wybranego kierunku ruchu (tylko ronda typowe traktują w ten sam sposób użytkowników na wszystkich wlotach). Na wlotach ronda turbinowego użytkownicy zmuszeni są do wyboru pożądanego kierunku jazdy. Wybór lub zmiana kierunku jazdy na tarczy ronda są niemożliwe, gdyż  potoki  ruchu  z  pasa  wewnętrznego  i  zewnętrznego  nie  przecinają  się.  Eliminuje  się  tym  samym  część punktów kolizji.

Ponadto  przyjęta  konfiguracja  ronda  uniemożliwia  zawracanie  pojazdów  z  pasów  zewnętrznych wlotów drogi wojewódzkiej nr 762 oraz z pasów zewnętrznych dróg podporządkowanych.

Zastosowany typ ronda ma następujące zalety:

 • ustępowanie pierwszeństwa przejazdu  (przez  kierowców  pojazdów  z  wlotów  podporządkowanych) maksymalnie dwóm strumieniom ruchu poruszającym się po rozgraniczonych pasach ruchu,
 • redukcja liczby punktów kolizji,
 • występowanie relatywnie niskiej prędkości przejazdu pojazdów po rondzie (zbliżona do prędkości pojazdów na rondzie jednopasowym)  spowodowana  zarówno  specyficzną  geometrią  skrzyżowania  jaki  i  separatorami ruchu w postaci oznakowania poziomego,
 • możliwość osiągnięcia wyższej przepustowości niż przepustowość ronda dwupasowego.