ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie

Informacja o finansowaniu: Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok

Wartość finansowania:

Całkowita wartość zadania: 2 703 311,33 PLN
Wartość dofinansowania: 650 000,00 PLN

Krótki opis zadania:
Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odcinku od km 16+357 do km 17+295,89, o długości 938,89 m, polegająca na budowie ścieżki rowerowej, budowie kanalizacji deszczowej oraz przebudowie chodnika oraz istniejącej nawierzchni.

Zakres inwestycji opracowania drogowego obejmuje:

– budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m – strona lewa,
– przebudowę chodnika o szerokości 2,0 m – strona prawa,
– poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m,
– wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej,
– wykonanie poszerzeń jezdni,
– przebudowę dwóch zatok autobusowych,
– budowę 27 szt. miejsc postojowych równoległych do jezdni dla pojazdów osobowych,
– przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi ul. Asnyka i ul. Norwida,
– przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
– odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji deszczowe w jezdni,
– ustawienie krawężników betonowych 20×30 na ławie betonowej z oporem,
– ustawienie obrzeży betonowych 8×30 na ławie betonowej z oporem,
– rozbiórkę 2 szt. wiat autobusowych,
– ustawienie 4 szt. wiat autobusowych,
– regulację wysokościową studzienek istniejącego uzbrojenia,
– wykonanie oznakowania poziomego, pionowego.

Zakres robót sanitarnych obejmuje:
– budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B SN8 o średnicy dn400mm o długości L=864,5m;
– montaż studni PE-HD dn1200mm w ilości 24 szt.
– montaż studzienek ściekowych z tworzyw sztucznych, Fi·500·mm z osadnikiem w ilości 36 szt.
– wykonanie przykanalików z rur PP-B SN8, Dn·200·mm – 126,30m