ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej

Informacje o dofinansowaniu: Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład

Wartość finansowania:

Całkowita wartość zadania: 136 953 307, 64 PLN
Wartość dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 86 990 493,23 PLN

Krótki opis zadania:

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje się:

– przebudowę wlotu skrzyżowania (Rondo Powstania Styczniowego) z drogą krajową nr 9 i ul. Żabią (droga powiatowa nr 1031T) na odcinku od km 0+000 do km 0+025,
– rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+025 do km 1+912 obejmującą ulice: al. 3-go Maja, ul. Okólną, ul. Denkowską, ul. Radwana i ul. Bałtowską w Ostrowcu Św. do parametrów drogi klasy technicznej G i obciążenia ruchem KR5,
– dowiązanie sytuacyjne i wysokościowe chodników oraz ścieżek rowerowych przy ul. Bałtowskiej do nowo wybudowanej inwestycji na odcinku od km 1+912 do km 1+940,
– rozbudowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 754 z:
– ul. Kilińskiego (droga powiatowa nr 1025T),
– ul. Młyńską (droga gminna nr 302021T),
– ul. Okólną (droga gminna nr 302026T) oraz ul. Słowackiego (droga gminna nr 302032T),
– ul. Denkowską (droga gminna nr 302076T) oraz ul. Głogowskiego (droga gminna nr 302004T),
– ul. Polną (droga powiatowa nr 1027T),
– al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1023T),
– rozbudowę skrzyżowania ul. Głogowskiego (droga gminna nr 302004T) oraz ul. Wardyńskiego (droga gminna nr 302044T),
– przebudowę ul. Siennieńskiej (droga gminna nr 302017T),
– przebudowę skrzyżowania ul. Polnej (droga powiatowa nr 1027T) z ul. Dziewulskiego (droga gminna nr 302149T),
– rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego na rzece Kamiennej,
– budowę obiektu mostowego na rzece Kamiennej,
– przebudowę i budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty przystankowe,
– przebudowę i budowę zatok oraz miejsc postojowych,
– przebudowę i budowę chodników wraz z remontem i odtworzeniem istniejących schodów
– w miejscach budowy chodników i projektowanych sieci,
– budowę i przebudowę ścieżek rowerowych,
– budowę ciągów pieszo-rowerowych,
– przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
– przebudowę i budowę dojść do posesji,
– budowę i przebudowę systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, wyposażonej
– w system podczyszczania przed wylotem do rzeki Kamiennej,
– budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
– budowę i przebudowę urządzeń sygnalizacji świetlnej,
– zabezpieczenie i przebudowę sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej, kolidujących z inwestycją (sieć wodociągowa, gazowa, cieplna, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, telekomunikacyjna),
– budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
– wycinkę drzew i krzewów,
– nasadzenia drzew,
– rozbiórkę i budowę murów oporowych w ciągu ul. Okólnej oraz budowę muru oporowego w ciągu ul. Denkowskiej,
– renowację muru oporowego w ciągu ul. Okólnej,
– rozbiórkę budynku i innych obiektów budowlanych,
– rozbiórkę kolidujących ogrodzeń oraz elementów infrastruktury drogowej
– przestawienie obiektów budowlanych.

Termin wykonania zamówienia do 27.09.2024r.