ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/

Informacja o finansowaniu: Zadanie jest współfinansowane w 80% ze środków budżetu państwa tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Planowana kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Wartość całego zadania: 151 390 820,00PLN
Wartość dofinansowania przez budżet państwa po stronie woj. świętokrzyskiego: 55 390 820,00 PLN

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim na terenie gminy Starachowice. Jej kluczowym elementem jest budowa estakady nad doliną rzeki Kamiennej oraz linią kolejową. Ma ona 13 przęseł łącznej długość około 682,5 metrów. Bezpośrednio nad nurtem rzeki będzie nie mniejsza niż wynosić 130 metrów. Wyposażona jest w jezdnię o szerokości 8 metrów (2 pasy ruchu po 3,5 m + 2 opaski szer. 0,5 m), chodnik szerokości 1,5 m. oraz ścieżkę rowerową 2,4 metra.

W ramach inwestycji oprócz budowy estakady zaplanowano m.in.:
– budowa skrzyżowania w m. Wąchock na skrzyżowaniu z drogą krajową DK 42 (włączenie obwodnicy)
– przebudowy drogi krajowej nr 42 na odcinku od km 262+255,50 do km 262+558,50 (włączenie obwodnicy)
– budowa skrzyżowania typu średnie rondo o średnicy zewnętrznej 42,0m w km 0+000,00 (wg ewidencji DW 744 km 35+536,68) na skrzyżowaniu z DW 744
– połączenie ul. Strzelniczej (droga wewnętrzna) podzielonej nowobudowaną obwodnicą poprzez budowę dwóch zjazdów publicznych włączonych w km 1+500,80 obwodnicy –
– budowę drogi wojewódzkiej (obwodnicy) klasy GP o szerokości jezdni 7,0m, pobocza o szerokości 2,0m, w tym 0,5m pobocza utwardzonego w pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz 1,50 m pobocza umocnionego kruszywem,
– budowę oświetlenia
– budowę ekranów akustycznych
– roboty branżowe ; teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne
– budowę ścieżki rowerowej i chodników
– budowę przepustów, zjazdów, rowów , płotków naprowadzających.