ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa dł., ok. 29.3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/

Informacja o finansowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Wartość finansowania:

Całkowita wartość zadania: 105 825 743,00 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 9 906 427,92 PLN

Krótki opis zadania.

Zadania obejmuje:

1. Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 1+912 do km 4+123,90
w systemie zaprojektuj i wybuduj;
2. Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 754 od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół zgodnie
z dokumentacją techniczną opracowaną przez firmę DMK Inżynieria Sp. z o. o.;
3. Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 754 od km 4+123,90 do km 22+211 oraz od km 25+353
do km 29+269 realizowaną zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez firmę WYG International Sp. z o. o.
Długość rozbudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od Ostrowca Św. do granicy województwa św. wynosi ok. 27,357 km,

Termin oddania do użytkowania to grudzień 2018 r.

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane na następujących odcinkach:

Odcinek od km 1+912 do km 4+123,90 (zaprojektuj i wybuduj)
Przyjęte parametry techniczne:
– długość odcinka 2 211,9 m;
– klasa techniczna drogi – G (główna);
– obciążenie ruchem – 115 kN/oś;
– kategoria ruchu – KR4;
– na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Samsonowicza tj. od km 1+912 do km 4+123,90 dł. ok. 2,21 km trzeci pas ruchu – wielofunkcyjny;
– pasy dla dodatkowych relacji – w miarę potrzeb;
– skrzyżowania – zgodnie z projektem WYG;
– jezdnia wyposażona w zatoki autobusowe;
– granica pasa drogowego – min. 0,75m od granicy robót ziemnych;
– przebudowa istniejącego systemu odwodnienia w miarę potrzeb (powierzchniowe bądź wgłębne);
– przebudowa infrastruktury kolidującej z rozbudowywaną drogą;
– budowa nowych lub rozbudowa istniejących przepustów;
– szerokość w liniach rozgraniczających – min. 25 m;
– prędkość projektowa vp – 50 km/h (na całym odcinku objętym opracowaniem);
– prędkość miarodajna vm – 70 km/h (na całym odcinku objętym opracowaniem);
– szerokość jezdni – 10,0 m(2×3,5m + 3,0m);
– szerokość chodnika – min. 1,50 m;
– szerokość ciągów pieszo – rowerowych – min. 2,5 m;
– szerokość ścieżki rowerowej – min. 2,0 m;
– szerokość drogi serwisowej– min. 3,0 m;
– szerokość pobocza umocnionego– 1,50 m;
– bezpiecznik przy pasie zieleni – 0,5 m;
– skosy wykopów i nasypów 1:1,5 lub 1:1 (w miejscach występowania zabezpieczone barierami energochłonnymi.

Odcinek od km 4+123,90 do km 22+211 oraz od km 25+353 do km 29+269 – dokumentacja techniczna opracowana przez
Przyjęte parametry techniczne:
– długość odcinka 22 003,10 m;
– klasa techniczna drogi – G (główna);
– obciążenie ruchem – 115 kN/oś;
– kategoria ruchu – KR3;
– prędkość projektowa vp – 50 km/h (na całym odcinku objętym opracowaniem);
– prędkość miarodajna vm – 70 km/h (na całym odcinku objętym opracowaniem);
– szerokość jezdni – 7,00m (2×3.5m);
– szerokość chodnika (na odcinku występowania) – min. 1,50 m;
– szerokość ciągów pieszo – rowerowych (na odcinku występowania) – min. 2,5 m;
– szerokość ścieżki rowerowej (na odcinku występowania) – min. 2,0 m;
– szerokość drogi serwisowej (na odcinku występowania) – min. 3,0 m;
– szerokość pobocza umocnionego (na odcinku występowania) – 1,50 m;
– szerokość pobocza umocnionego przy drodze serwisowej – 0,75 m;
– bezpiecznik przy pasie zieleni – 0,5 m;
– skosy wykopów i nasypów 1:1,5lub1:1 (w miejscach występowania zabezpieczone barierami energochłonnymi).

Odcinek od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół – dokumentacja techniczna opracowana przez firmę
Przyjęte parametry techniczne:
– długość odcinka 3,142 km;
– klasa techniczna drogi – G (główna);
– obciążenie ruchem – 115 kN/oś;
– kategoria ruchu – KR3;
– szerokość w liniach rozgraniczających min. 25 m;
– prędkość projektowa vp – 50 km/h (na całym odcinku objętym opracowaniem);
– prędkość miarodajna vm – 70 km/h (na całym odcinku objętym opracowaniem);
– szerokość jezdni – 7,00m (2×3.5m);
– szerokość chodnika – min. 1,50 m;
– szerokość ciągów pieszo – rowerowych – min. 2,5 m;
– szerokość ścieżki rowerowej – min. 2,0 m;
– szerokość drogi serwisowej– min. 3,0 m;
– szerokość pobocza umocnionego– 1,50 m;
– szerokość pobocza umocnionego przy drodze serwisowej – 0,75 m;
– bezpiecznik przy pasie zieleni – 0,5 m;
– skosy wykopów i nasypów 1:1,5 lub 1:1 (w miejscach występowania zabezpieczone barierami energochłonnymi.

Parametry techniczne budowanego mostu:
– obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 754 w km 15 + 927,00;
– rozpiętość teoretyczna Lt = 15.10m;
– długość całkowita obiektu L = 16,00m;
– szerokość jezdni między krawężnikami (zmienna)0.50m +3.50m+3.60m÷3.98m +0.5m;
– całkowita szerokość obiektu (zmienna) 12.56m ÷ 12.95m;
– kąt skrzyżowania z przeszkodą 90.0°;
– usytuowanie obiektu w planie krzywa przejściowa;
– klasa obciążenia obiektu wg PN-85/S-10030„A”.

Cele inwestycji:

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego;
– poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej;
– wzmocnienie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś;
– poprawa drożności istniejącego odwodnienia drogi wraz budową nowego;
– poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców.