ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Plażowej w m. Zawichost

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Plażowej w m. Zawichost

– etap I: Odcinek: Bałtówka-Kolęcin w km 23+084 do km 34+725

– etap I: Odcinek: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Zawichost – granica województwa w km 15+994 do 18+405 (wspólny przebieg z DW 755)

Informacja o finansowaniu: Zadanie finansowane jest z budżetu państwa Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość finansowania:

Całkowita wartość zadania: 89 999 459,00 PLN
Wartość finansowania: 89 999 459,00 PLN

Krótki opis zadania:

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja robót budowalnych. Zakres inwestycji rozpoczyna się na terenie powiatu opatowskiego w miejscowości Bałtówka na skrzyżowaniu z DK 74 a kończy się na przeprawie promowej w m. Zawichost na terenie powiatu sandomierskiego. Łączna długość odcinka ok. 14,1 km. Planowany termin oddania do użytkowania to październik 2023.

W ramach prac przewiduje się:
– rozbudowę DW 755 i DW 777 (wspólny przebieg) po śladzie istniejącym wraz z budową ciągów pieszych jednostronnych o nawierzchni asfaltowej o szer. 2,00 m na terenie niezabudowanym
i obustronnych o szer. 2,50m na terenie zabudowanym,
– budowę zatok autobusowych,
– rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego w m. Zawichost,
– rozbudowę skrzyżowań w tym skrzyżowania DW 755 i DW 777,
– budowę/ przebudowę oświetlenia,
– wykonanie systemu odwodnienia,
– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

Inwestycja ma na celu:
– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego,
– poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej,
– wzmocnienie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś i ruchu KR 4,
– poprawa drożności istniejącego odwodnienia drogi,
– dostosowanie drogi do spełnienia wymagań technicznych,
– poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców zabudowań zlokalizowanych przy trasie odcinka.