ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów–Piotrowice w km 21+513 do 26+332 wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice-gr. województwa

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów–Piotrowice w km 21+513 do 26+332 wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice-gr. województwa

Informacja o finansowaniu: Zadanie finansowane jest z budżetu państwa Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość finansowania:

Całkowita wartość zadania: 47 460 067,00 PLN
Wartość finansowania: 47 460 067,00 PLN

Krótki opis zadania:

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja robót budowalnych. W ramach prac przewiduje się:

– rozbudowę DW 777 po śladzie istniejącym wraz z budową ciągów pieszych jednostronnych o nawierzchni asfaltowej o szer. 2,00 m na całym odcinku rozbudowy ,
– budowę nowego przebiegu DW 759
– budowę zatok autobusowych,
– rozbudowę skrzyżowań w tym skrzyżowania DW 759 i DW 777,
– budowę/ przebudowę oświetlenia,
– wykonanie systemu odwodnienia,
– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

Inwestycja ma na celu:

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego,
– poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej,
– dostosowanie nawierzchni do nacisku 115 kN/oś,
– poprawa drożności istniejącego odwodnienia drogi,
– dostosowanie drogi do spełnienia wymagań techniczno-obronnych,
– poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców zabudowań zlokalizowanych prze trasie odcinka objętego opracowaniem.