ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna

Nazwa zadania: Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna

Informacja o finansowaniu: Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok

Wartość finansowania:

Całkowita wartość zadania: 5 552 486,42 PLN
Wartość dofinansowania: 3 224 191,00 PLN

Krótki opis zadania:

Przedmiotem zadania jest przebudowa mostu przez rzekę Kozówkę, usytuowanego w km 103+248 drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Plenna. Ze względu na stan techniczny istniejącego obiektu oraz brak możliwości wzmocnienia istniejącej konstrukcji do założonych parametrów, projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowoprojektowanego.

Obiekt mostowy zaprojektowano na klasę obciążeń A wg PN-85/S-10030 oraz wojskowe obciążenie STANAG 150 i klasę obciążeń MLC 150 jako obiekt trwały o konstrukcji sprężonej, w miejscu istniejącego mostu. Światło poziome mostu ulegnie zwiększeniu do 10,70 m, natomiast światło pionowe wynosić będzie 2,33 m. Rzędna umocnionego dna nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego i będzie wynosiła 227,60 m n.p.m. Rzędna spodu konstrukcji (w najniższym jej punkcie) będzie wynosiła 229,93 m n.p.m. Przestrzeń podmostowa, tj. skarpy i dno cieku, zostaną dostosowane do przekroju zrealizowanego w obrębie istniejącej kładki pieszo-rowerowej. Z uwagi na obecny stan umocnień, zostaną one przebudowane bezpośrednio pod mostem i na odcinkach przylegających do mostu. Przewiduje się wykonanie umocnień skarp i dna cieku z materaców gabionowych. Materace stanowiące „suche półki” dla zwierząt wyrównane zostaną warstwą suchego klińca.

Podpory mostu zostaną wykonane jako pełnościenne żelbetowe posadowione na palach CFA. Ustrój niosący mostu będzie wykonany jako swobodnie podparty z belek prefabrykowanych sprężonych typu „Kujan NG” o długości 12,0m (czoło belki typ B) i wysokości 0,55 m. Ustrój niosący oparty będzie na podporach za pośrednictwem przekładek z papy. Na dojazdach do mostu zaprojektowano płyty przejściowe.

Na moście zaprojektowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej (2 pasy ruchu o szerokości po 3,50 m oraz obustronne opaski asfaltowe o szerokości 0,50 m każda). Po obu stronach mostu jezdnia zamknięta będzie wyniesionymi na 14 cm w stosunku do poziomu nawierzchni belkami podporęczowymi dostosowanymi do zakotwienia barieroporęczy mostowych o parametrach H2/W3/B. Prowadnice barieroporęczy odsunięte będą od krawędzi pasa ruchu o 1,00 m. Szerokość całkowita mostu będzie wynosiła 11,08 m (wraz z polimerobetonowymi deskami gzymsowymi).

W obrębie dojazdów z uwagi na konieczność dostosowania szerokości jezdni drogi do szerokości jezdni na moście przewiduje się poszerzenie korpusu nasypu ziemnego wraz z wykonaniem umocnionych stożków. Woda z powierzchni jezdni i belek podporęczowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych zostanie sprowadzona do wpustów mostowych. Odwodnienie z poziomu izolacji realizowane będzie za pomocą sączków, wpustów mostowych oraz drenaży podłużnych i drenażu poprzecznego. Następnie za pośrednictwem kolektorów zbiorczych do studzienek osadnikowych oraz do rowów przydrożnych.

Niweleta drogi zostanie podniesiona w stosunku do obecnej z uwagi na konieczność przepuszczenia wody miarodajnej rzeki Kozówki. Na moście niweleta zostanie podniesiona o 0,31 m (w jego osi). Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 przewiduje dostosowanie przedmiotowego odcinka drogi dwupasowej dwukierunkowej do parametrów klasy technicznej G oraz dostosowanie konstrukcji nawierzchni do obciążenia ruchem dla kategorii ruchu KR5. Szerokość projektowanej jezdni drogi wojewódzkiej nr 728 wynosi 7,00 m (2 x 3,50 m). Szerokość projektowanych poboczy wynosi min. 1,25 m.

Ponadto na przebudowanym odcinku zostanie wykonane nowe oświetlenie uliczne , a w terenie zabudowanym kanalizacja deszczowa oraz jednostronny chodnik.