ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Rozbudowa zespołu obiektów mostowych w ciągu DW 756 wraz z dojazdami w m. Dębniak i Paprocice

flaga polski

Nazwa zadania:

„Rozbudowa zespołu obiektów mostowych w ciągu DW 756 wraz z dojazdami
w m. Dębniak w km 21+144 – 21+434 i Paprocice w km 23+625 – 24+230,14”

Informacja o finasowaniu:

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok

Wartość finasowania:

Całkowita wartość zadania: 19 622 975,18 PLN
Wartość dofinasowania: 7 782 455,00 PLN

Krótki opis zadania:

Stan istniejący obiektu mostowego M1 w km 21+187,15 w miejscowości Dębniak.

Istniejący most znajduje się w km 21+187,15 w miejscowości Dębniak, jest obiektem jednoprzęsłowym o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Konstrukcję nośną tworzy pięć żelbetowych dźwigarów belkowych w rozstawie co 1,70m zespolonych z żelbetową płytą pomostu. Konstrukcja nośna oparta jest na masywnych przyczółkach. Główne elementy wyposażenia stanowią: izolacja bitumiczna, nawierzchnia z betonu asfaltowego, barieroporęcze stalowe.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

 • kąt skrzyżowania osi mostu z osią koryta rzeki wynosi 90º,
 • długość całkowita konstrukcji przęsła: 10,85m,
 • rozpiętość teoretyczna przęsła: 10,45m,
 • szerokość całkowita: 9,0m,
 • szerokości użytkowe: 2×1,13 m (chodniki) + 6,0m (jezdnia).

Zakres robót:

Ze względu na stan techniczny istniejącego obiektu oraz brak możliwości wzmocnienia istniejącej konstrukcji do założonych parametrów, planowana jest całkowita rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego mostu o zwiększonych parametrach technicznych.

Z uwagi na lokalizację obiektu na odcinku istniejącej drogi wojewódzkiej nr 756 wymagane będzie etapowanie robót oraz organizacja ruchu w rejonie obiektu. Przebudowa  mostu zakłada całkowite wyłączeniem istniejącego odcinka drogi z ruchu..

Obiekt mostowy zaprojektowano na klasę obciążeń A wg PN-85/S-10030 oraz wojskowe obciążenie STANAG 150 i klasę obciążeń MLC 150 jako obiekt trwały o konstrukcji sprężonej, w miejscu istniejącego mostu. Minimalne światło mostów zostało wyznaczone na podstawie obliczeń hydrauliczno – hydrologicznych oraz wymagań dla przejść dla zwierząt. Skrajnia przejść dla zwierząt po obu stronach rzeki Słupianka szerokości min. 5,00 i wysokości min. 3,50m). Odwodnienie mostów systemem wpustów i sączków oraz podwieszany kolektor odprowadzający wodę opadową do kanalizacji deszczowej.

Parametry nowoprojektowanego obiektu po rozbudowie:

 • schemat statyczny Ruszt wolnopodparty
 • rozpiętość teoretyczna 13,95 m
 • długość całkowita obiektu 14,91 m
 • szerokości użytkowe: 2×3,50m (jezdnia), 2×0,50m (odwodnienie), 2×0,50m (opaska bezpieczeństwa), 2,00m (ścieżka rowerowa) 1,50m (chodnik),
  − szerokość całkowita 14,10 m;
 • ustrój nośny prefabrykowane dźwigary strunobetonowe;
 • płyta pomostu   żelbetowa o grubości 0,65+0,12 = 0,77 m;
 • korpusy podpór żelbetowe przyczółki masywne,
 • posadowienie bezpośrednie

Stan istniejący obiektu mostowego M2 w km 23+709,10 w miejscowości Paprocice

Istniejący most jest obiektem jednoprzęsłowym o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Konstrukcję nośną tworzy żelbetowa płyta pomostu. Konstrukcja nośna oparta jest na masywnych przyczółkach. Główne elementy wyposażenia stanowią: izolacja bitumiczna, nawierzchnia z betonu asfaltowego, barieroporęcze stalowe.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

 • kąt skrzyżowania osi mostu z osią koryta rzeki wynosi 90º,
 • długość całkowita konstrukcji przęsła: 6,60m,
 • rozpiętość teoretyczna przęsła: 6,15m,
 • szerokość całkowita: 9,72m,
 • szerokości użytkowe: 8,80m (jezdnia w świetle barier ochronnych).

Zakres robót:

Ze względu na stan techniczny istniejącego obiektu oraz brak możliwości wzmocnienia istniejącej konstrukcji do założonych parametrów, planowana jest całkowita rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego mostu o zwiększonych parametrach technicznych.

Z uwagi na lokalizację obiektu na odcinku istniejącej drogi wojewódzkiej nr 756 wymagane będzie etapowanie robót oraz organizacja ruchu w rejonie obiektu. Przebudowa  mostu zakłada całkowite wyłączeniem istniejącego odcinka drogi z ruchu..

Obiekt mostowy zaprojektowano na klasę obciążeń A wg PN-85/S-10030 oraz wojskowe obciążenie STANAG 150 i klasę obciążeń MLC 150 jako obiekt trwały o konstrukcji sprężonej, w miejscu istniejącego mostu. Minimalne światło mostów zostało wyznaczone na podstawie obliczeń hydrauliczno – hydrologicznych oraz wymagań dla przejść dla zwierząt. Skrajnia przejść dla zwierząt po obu tronach rzeki Słupianka szerokości min. 5,00 i wysokości min. 3,50m)Odwodnienie mostów systemem wpustów i sączków oraz podwieszany kolektor odprowadzający wodę opadową do kanalizacji deszczowej.

Parametry nowoprojektowanego obiektu po rozbudowie:

 • schemat statyczny Ruszt wolnopodparty
 • rozpiętość teoretyczna 10,94 m (⊥10,90 m)
 • długość całkowita obiektu 11,64 m (⊥11,60 m)
 • szerokości użytkowe: 2×3,50m (jezdnia), 2×0,50m (odwodnienie), 2×0,50m (opaska bezpieczeństwa), 2,00m (ścieżka rowerowa) 1,50m (chodnik),
 • szerokość całkowita 14,10 m;
 • ustrój nośny prefabrykowane dźwigary strunobetonowe;
 • płyta pomostu żelbetowa o grubości 0,77 m;
 • korpusy podpór żelbetowe przyczółki masywne,
 • posadowienie pośrednie – pale fundamentowe

Droga:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 przewiduje dostosowanie jej do parametrów technicznych:

 • Klasa drogi – G (główna)
 • Obciążenie ruchem – 115 kN/oś
 • Kategoria ruchu – KR4
 • Prędkość projektowa Vp – 50 km/h (obszar zabudowany) i 70 km/h (poza obszarem zabudowanym)
 • Prędkość miarodajna w obszarze zabudowanym Vm = 60 km/h i 70 km/h
 • Prędkość miarodajna w obszarze nie zabudowanym Vm = 90 km/h
 • Liczba jezdni – 1
 • Liczba pasów ruchu jezdni – 2
 • Szerokość jezdni – 7,00m (2×3,5m)
 • Szerokość poboczy – 2×1,25m lub 1,8 m w przypadku lokalizacji w poboczu bariery ochronnej
 • Pochylenia skarp wykopów oraz nasypów – 1:1.5 lub wyjątkowo 1:1
 • Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym – daszkowe 2%
 • Pochylenie jezdni na łukach poziomych normatywne, zgodnie z planem sytuacyjnym w wyjątkowych przypadkach tj. w miejscach występowania skrzyżowań zastosowano na łuku poziomym pochylenie poprzeczne jezdni o wartości 3,5% które spełnia wymóg dotyczący pochylenia poprzecznego na drodze z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu
 • Pochylenie podłużne drogi wojewódzkiej mieści się w przedziale 0,3% do 7,0% Rowy przydrożne trapezowe o pochyleniu dna ≥ 0,3%, w wyjątkowych przypadkach 0,2%, głębokość minimum 0,5m i szerokość 0,4m; przeciwskarpy lokalnie mogą posiadać pochylenie 1:1
 • Zatoki autobusowe o parametrach: długość krawędzi zatrzymania równa 20m, szerokość zatoki przy jezdni 3,0m (3,5m w przypadku występowania wyspy dzielącej), wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu 30m, szerokość peronu 2,0m, pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0%, szerokość wyspy dzielącej 1,5m

Na przebudowanych odcinkach niezbędne do wykonania są również roboty z zakresu: budowy oświetlenia drogowego, przebudowy sieci PGE, przebudowa kolizji telekomunikacyjnych; budowy kanału deszczowego, przebudowa sieci wodociągowej.