ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa

Nazwa zadania: Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785/Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/

Informacja o finansowaniu: Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Wartość finansowania:

Całkowita wartość zadania: 65 641 500,54 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 4 020 000,00 PLN

Krótki opis zadania:

Przedmiotem zadania było zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja robót budowalnych. Projekt realizowany w systemie zaprojektuj i zbuduj, zlokalizowany w powiecie włoszczowskim na terenie gminy Włoszczowa. Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa – etap I – od skrzyżowania z ul. Koniecpolską do ul. Partyzantów (włączenie do DW 786) przewiduje połączenie dwóch dróg wojewódzkich nr 786, 742 poza centrum miasta po jego południowej stronie. Długość obwodnicy m. Włoszczowa wynosi ok. 7,42 km, dł. odc. rozbudowy ok. 2,27 km. Termin oddania do użytkowania to grudzień 2020.

Program inwestycji zakładał podjęcie następujących robót budowlanych:
– budowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi wraz z ich przebudową,
– budowę dróg serwisowych w celu obsługi działek przyległych do obwodnicy,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz chodników,
– budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę peronów przystankowych,
– budowę poboczy gruntowych (ulepszonych),
– przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
– budowa obiektów inżynierskich (przepustów) na rowach melioracyjnych,
– budowa dolnych przejść dla płazów,
– odwodnienie drogi,
– budowę przepustów drogowych,
– przebudowa urządzeń nie związanych z gospodarką drogową,
– urządzenie zieleni wraz z zielenią przewidzianą do wycinki,
– budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
– budowę murów oporowych,
– budowę wraz z zagospodarowaniem miejsca do ważenia pojazdów,
– budowę stacji pogodowej.

Inwestycja ma na celu:
– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego,
– poprawa stanu technicznego oraz parametrów budowanej i rozbudowywanej drogi wojewódzkiej,
– wzmocnienie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś i ruchu KR 4 oraz KR 5,
– poprawa drożności istniejącego odwodnienia drogi wraz budową nowego,
– poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców.