ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Lokalizacja ogrodzeń

Uzgodnień lokalizacji ogrodzeń dokonują Rejony Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i w Staszowie.

Wymagane dokumenty:
– podanie;
– plan sytuacyjny z zaznaczeniem lokalizacji ogrodzenia (z odległością od krawędzi nawierzchni);

Podstawa prawna
1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (jednolity tekst Dz.U. 2018, poz. 2068)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. 2017, poz. 784).

Załatw sprawę