ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Lokalizacja reklam

Zezwolenia na ustawienie reklam w pasie drogowym wydają Rejony Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i w Staszowie.

Warunki umieszczania reklam i tablic informacyjnych w pasach drogowych (dotyczy terenów zabudowanych) : warunki_umieszczania_reklam_PDF.pdf

Uzyskanie pozwolenia na ustawienie tablicy reklamowej w pasie drogowym składa się z dwóch kroków:

1. Wydanie decyzji na lokalizację tablicy reklamowej

Wymagane dokumenty:
– wypełniony wniosek;
– szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem miejsca lokalizacji reklamy oraz numeru ewidencyjnego działki;
– ogólny plan orientacyjny z naniesioną lokalizacją reklamy;
– projekt techniczny: szkic graficzny reklamy w kolorze oraz szkic konstrukcyjny z wymiarami reklamy;
– pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika) oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 

Wniosek RDW 1 Zgórsko: wn_decyzja_na_lokalizacje_RDW1_DOCXwn_decyzja_na_lokalizacje_RDW1_PDF
Wniosek RDW 2 Staszów: wn_decyzja_na_lokalizacje_RDW2_DOCXwn_decyzja_na_lokalizacje_RDW2_PDF

2. Wydanie decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Wymagane dokumenty:
– wypełniony wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym;
– decyzja lokalizacyjna;

Wniosek RDW1 Zgórsko: wn_umieszczanie_reklam_RDW1_DOCXwn_umieszczanie_reklam_RDW1_PDF
Wniosek RDW2 Staszów: wn_umieszczanie_reklam_RDW2_DOCXwn_umieszczanie_reklam_RDW2_PDF

Podstawa prawna
1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (jednolity tekst Dz.U. 2018, poz. 2068)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. 2017, poz. 784).

Załatw sprawę