ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Lokalizacja zjazdów

Uzgodnienia lokalizacji zjazdów prowadzą Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku, oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie

Wymagane dokumenty:
– podanie;
– plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem lokalizacji zjazdu;
– wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

Zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w związku z budową zjazdu wydają Rejony Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i w Staszowie.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony wniosek;
– zgłoszenie budowy zjazdu;
– plan sytuacyjny z projektu technicznego budowy zjazdu;
– projekt organizacji ruchu na czas robót zatwierdzony przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Opłata za zezwolenie wynosi 82 zł i jest płatna na konto Urzędu Miasta właściwego ze względu na siedzibę Rejonu Dróg Wojewódzkich wydającego zezwolenie.

Wniosek RDW1 Zgórsko: wn_zjazdy_RDW1_DOCX.docx, wn_zjazdy_RDW1_PDF.pdf
Wniosek RDW2 Staszów: wn_zjazdy_RDW2_DOCX.docx, wn_zjazdy_RDW2_PDF.pdf

Podstawa prawna
1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (jednolity tekst Dz.U. 2022, poz. 1693 ze zmian.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 ,poz 1518)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264)

Załatw sprawę