ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń wod-kan, energetycznych, telekomunikacyjnych i gazowych

Uzgodnień lokalizacji urządzeń liniowych dokonuje ŚZDW w Kielcach.Uzgodnień lokalizacji przyłączy indywidualnych dokonują Rejony Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i w Staszowie.

Wymagane dokumenty:
– podanie;
– decyzja o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego;
– plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem lokalizacji obiektu;
– pełnomocnictwo i opłata za pełnomocnictwo – 17,00zł (Urząd Miasta Kielce);

Wniosek ŚZDW Kielce: 

zalacznik_1_zarzadzenie_dyrektora_27_2020_lokalizacja_SZDW_DOCX.docx, zalacznik_1_zarzadzenie_dyrektora_27_2020_lokalizacja_SZDW_PDF.pdf, zarzadzenie_dyrektora_27_2020_PDF.pdf, aneks_zarzadzenie_dyrektora_27_2020_PDF.pdf

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w związku z budową urządzeń wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych oraz gazowych wydają Rejony Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i w Staszowie.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony druk wniosku z podpisem Inwestora i Wykonawcy robót;
– pozwolenie na budowę;
– uzgodnienie ZUD;
– decyzja lokalizacyjna ŚZDW;
– plan sytuacyjny z projektu technicznego w skali 1:500 lub 1:1000 (wyjątkowych przypadkach w skali 1:100);
– projekt organizacji ruchu na czas robót uzgodniony w Komendzie Wojewódzkiej Policji, ŚZDW w Kielcach oraz zatwierdzony przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
– przy odbiorze przywrócenia zajętego pasa drogowego – inwentaryzacja powykonawcza umieszczonych urządzeń potwierdzona przez uprawnionego geodetę.

Wniosek RDW1 Zgórsko:  wn_zajęcie_pasa_RDW1_DOCX.docx, wn_zajęcie_pasa_RDW1_PDF.pdf
Wniosek RDW2 Staszów:  wn_zajęcie_pasa_RDW2_DOCX.docx, wn_zajęcie_pasa_RDW2_PDF.pdf

Awaryjne zajęcie pasa drogowego wniosek RDW1 Zgórsko: wn_awaryjne_zajęcie_pasa_RDW1_DOCX.docx, wn_awaryjne_zajęcie_pasa_RDW1_PDF.pdf
Awaryjne zajęcie pasa drogowego wniosek RDW2 Staszów:  wn_awaryjne_zajęcie_pasa_RDW2_DOCX.docx, wn_awaryjne_zajęcie_pasa_RDW2_PDF.pdf

Podstawa prawna
1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (jednolity tekst Dz.U. 2018, poz. 2068)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. 2017, poz. 784).

Załatw sprawę