ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Uzgadnianie dokumentacji projektowej

Uzgadnianiu w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72 podlegają projekty budowlane, dotyczące:
– budowy, przebudowy i remontów dróg;
– budowy, przebudowy i remontu obiektów inżynierskich, pozostających w pasie drogowym, takich jak: mosty, wiadukty, przepusty;
– budowy chodników przy drogach wojewódzkich;
– budowy zjazdów publicznych;
– budowy zjazdów indywidualnych (należy załączyć projekt zjazdu).

Projekt budowlany, przedstawiany do uzgodnienia w zarządzie drogi powinien być opracowany:
– zgodnie z załączoną aktualną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
– zgodnie z określonymi przez zarząd drogi warunkami technicznymi do projektowania;
– zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999r. Nr 43 póz. 430);
– zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. Nr 140);
– zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2000r. Nr 90 póz. 1006).


Ponadto projekt budowlany przedstawiony w zarządzie drogi powinien posiadać:
– uzgodnienie dokonane przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
– komplet opinii, uzgodnień i pozwoleń, wymaganych przepisami szczególnymi;
– podanie

Podstawa prawna
1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (jednolity tekst Dz.U. 2018, poz. 2068)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. 2017, poz. 784).

Załatw sprawę