ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Lokalizacja oświetlenia

Uzgodnień lokalizacji nowych słupów lub dowieszania opraw oświetleniowych na słupach istniejących dokonuje Wydział Dróg ŚZDW w Kielcach

Wymagane dokumenty:
– podanie;
– plan sytuacyjny z zaznaczeniem odległości słupów od krawędzi jezdni.

Zezwolenia na zajęcia pasów drogowych w związku z budową oświetlenia wydają Rejony Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i w Staszowie w formie umowy trójstronnej pomiędzy ŚZDW, Inwestorem (Urzędem Gminy) oraz Wykonawcą wyłonionym przez Inwestora.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony druk wniosku z podpisem Wykonawcy i Inwestora robót;
– pozwolenie na budowę;
– uzgodnienie ZUD;
– plan sytuacyjny z projektu technicznego budowy linii oświetlenia ulicznego;
– w przypadku zajęcia pasa drogowego (pobocze, chodnik, jezdnia) projekt organizacji ruchu uzgodniony z ŚZDW Kielce, KW Policji Kielce zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Podstawa prawna
1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (jednolity tekst Dz.U. 2018, poz. 2068)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. 2017, poz. 784).

Załatw sprawę