ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Opiniowanie projektów organizacji ruchu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wydaje opinie do projektów zmian organizacji ruchu na sieci dróg wojewódzkich.

W celu uzyskania stosownej opinii należy:

Przedłożyć projekt zmiany organizacji ruchu wraz z pismem przewodnim w następującej formie:
– za pośrednictwem dostępnych firm świadczących usługi pocztowe lub spedycyjne na adres: ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
– osobiście w sekretariacie ŚZDW.
– drogą elektroniczną na adres e-mail: szdw.kielce@szdw.kielce.com.pl;

Projekt organizacji ruchu może być w wersji papierowej i elektronicznej bądź samej elektronicznej. Wymagany format – PDF.

Projekt czasowej organizacji ruchu należy wykonać w formacie A4 lub A3.
Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w formacie A-3 lub A4 (w przypadkach drobnych zmian organizacji ruchu takich jak dla przykładu zmiana oznakowania poziomego dla zjazdu). Obligatoryjnie wymagana jest również wersja elektroniczna projektu w formacie PDF.

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

– stronę tytułową z podaniem danych: nazwa Inwestora, nazwa Wykonawcy, numer drogi wojewódzkiej której dotyczy projekt organizacji ruchu, dane lokalizacyjne powiat, gmina miejscowość (odcinek pomiędzy miejscowościami);
– plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
– plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali):
– plan sytuacyjny winien zawierać lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
– parametry geometrii drogi;
– program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
– zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
– opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
– przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
– nazwisko i podpis projektanta.

Załatw sprawę